Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ - ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 2307 /1995 και Ν. 2647 / 1998. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κεντρικά Γραφεία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
26441, Πάτρα
Τηλ: +30 2613 613650
Fax: +30 2610 461126
E-mail: ptapde@ptapde.gr

02/11/2017, 11:13:26 AM
Ανακοίνωση της υπ. αριθ. 4/2017 ΣΜΕ για το έργο AGROINNOECO
Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. ΣΜΕ4/2017 πρόσκληση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13-11-2017. Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στο ακόλουθο link.

31/10/2017, 01:55:00 PM
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2429/24-10-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παροχή διευκρινήσεων για την υπ. αριθ. πρωτ. 2429 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου RUR@L SMEs.

Δείτε εδώ τις ερωτήσεις & απαντήσεις.

25/10/2017, 12:45:50 PM
Παροχή διευκρινήσεων για την υπ. αριθ. 2429/24-10-2017 προκήρυξη
Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 2429/24-10-2017 προκήρυξης του ΠΤΑ-ΠΔΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου RUR@L SMEs διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.Η αναφορά στο Παράρτημα Γ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» με χρόνο ισχύος της προσφοράς 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού αποτελεί υπόδειγμα και όχι χρόνο ισχύος ο οποίος είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης όπως ρητά αναφέρεται στη παραπάνω διακήρυξη.

2.Στη 1η περίπτωση του άρθρου 10 (ομάδα υπηρεσιών Α & Β) δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 8 δύο φορές αλλά μια, ωστόσο στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι διακριτή η παρουσίαση της ομάδας Α & Β.


Επιλογή κατηγορίας:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε επιχειρησιακά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες με την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά και με ιδία χρηματοοικονομικά μέσα.
Κεντρική | Σχετικά με το Π.Τ.Α. | Ανακοινώσεις | Επιχειρησιακά Προγράμματα | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

Copyright © 2004 - 2009
www.ptapde.gr - All rights reserved

Web Design:

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου - ΕΛΕΔ