Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ - ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 2307 /1995 και Ν. 2647 / 1998. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κεντρικά Γραφεία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32
26441, Πάτρα
Τηλ: +30 2613 613650
Fax: +30 2610 461126
E-mail: ptapde@ptapde.gr

14/09/2017, 02:01:00 PM
Ανάρτηση πινάκων της ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο MEDCYCLETOUR
Aναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - Συγκοινωνιολόγων και ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης για το έργο MEDCYCLETOUR σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ 3/2017 ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

11/08/2017, 11:27:41 AM
Ανακοίνωση ΣΜΕ3/2017 για το έργο MEDCYCLETOUR
Ανακοινώθηκε η αρ. ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση του έργου MEDCYCLETOUR.

Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31-8-2017.

20/07/2017, 12:35:20 PM
Ανάρτηση ανασυνταγμένων-οριστικών πινάκων κατάταξης, απορριπτέων της ΣΜΕ 2/2017
Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι και οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Ιστορικών για το έργο CREADIS3/INTERREG EUROPE και ΠΕ Οικονομικής κατεύθυνσης για το έργο RURAL SMEs/INTERREG EUROPE σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ 2/2017 ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΟΙΚ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΟΙΚ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Επιλογή κατηγορίας:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε επιχειρησιακά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες με την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά και με ιδία χρηματοοικονομικά μέσα.
Κεντρική | Σχετικά με το Π.Τ.Α. | Ανακοινώσεις | Επιχειρησιακά Προγράμματα | Οικονομικά Στοιχεία | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

Copyright © 2004 - 2009
www.ptapde.gr - All rights reserved

Web Design:

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου - ΕΛΕΔ