Ανάρτηση ανασυνταγμένων-οριστικών πινάκων κατάταξης, απορριπτέων της ΣΜΕ 2/2017

Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι και οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Ιστορικών για το έργο
CREADIS3/INTERREG EUROPE και ΠΕ Οικονομικής κατεύθυνσης για το έργο RURAL SMEs/INTERREG EUROPE σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ 2/2017
ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΟΙΚ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΟΙΚ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ