Ανάρτηση οριστικών πινάκων ΣΟΧ1/2015 για τους κωδικούς 107 και 108

Αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των θέσεων ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού (κωδ.  107 και 108) της υπ. αριθ. ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Οριστικοί Πίνακες κωδ. 107

Οριστικοί Πίνακες κωδ. 108