Ανάρτηση πινάκων της ΣΜΕ 3/2017 Ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο MEDCYCLETOUR

Aναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Συγκοινωνιολόγων και ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης για το έργο MEDCYCLETOUR σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ 3/2017
ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ