Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης κατηγοριών ΠΕ & ΤΕ

Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ της υπ. αρ. 1/2014 ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2014).

Δείτε εδώ τα προσωρινά αποτελέσματα των δύο κατηγοριών.