Αναζήτηση Εταίρου για το πρόγραμμα Equal

Το Βρετανικό Συμβούλιο Εκμάθησης κ΄ Δεξιοτήτων, που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της
εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βρετανία, αναζητά την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών από άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση σε εργαζόμενους στον τομέα των ισοτήτων.

Επικοινωνία 

Τel. 00 44 1392 264925

Dr. Andy Dean