Ανακοίνωση μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα INCOMPASS

Αναρτήθηκε σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης η υπ. αριθ. 4/2013 ανακοίνωση περί σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα INCOMPASS.

Oι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (υπ’ όψιν κας Κουκουλομμάτη) που εδρεύει στην Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής Τ.Κ. 26441 1ος όροφος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά). Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα κατεβάσετε απο τον ακόλουθο σύνδεσμο.