Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2018 για το έργο INVESTMENT

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ.ΣME 2/2018 ανακοίνωση του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου INVESTMENT.

Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

To έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

To παράρτημα της ανακοίνωσης σχετικά με την απόδειξη γλωσσομάθειας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 2/8/2018.