Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο egov_INN

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ.ΣME 3/2018 ανακοίνωση του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (1 άτομο) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου egov_INNO.

Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

To έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

To παράρτημα της ανακοίνωσης σχετικά με την απόδειξη γλωσσομάθειας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15/10/2018.