Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την πρόσληψη 4 ατόμων (8μηνης διάρκειας)

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ.ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωση του ΠΤΑ/ΠΔΕ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15/3/2018.