Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο RUR@L SMEs

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2429 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου RUR@L SMEs.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 6/11/2017.

Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη.