Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας περίπου 9 μηνών, και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου, και σε κάθε περίπτωση μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών.

Ειδικότερα θα προσληφθούν:

1. Ένα άτομο (1) ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

2. Ένα άτομο (1) ΠΕ Ιστορικών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών Ελληνικού Πολιτισμού

3. Ένα άτομο (1) ΔΕ Υπεύθυνου πλάνου επικοινωνίας και διάχυσης.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εξειδικεύονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού η οποία βρίσκεται εδώ.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών –Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, 1ος Όροφος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα όρια ηλικίας των ενδιαφερομένων είναι από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα έντυπα συμμετοχής α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο ακόλουθο link.