Ανακοίνωση της υπ. αριθ. 4/2017 ΣΜΕ για το έργο AGROINNOECO

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. ΣΜΕ4/2017 πρόσκληση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου AGROINNOECO.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13-11-2017.
Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στο ακόλουθο link.