ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 6Ε/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 6Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 56/22.10.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π. και έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).