Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης για την υλοποίηση της σύμβασης του υποέργου 2 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5150452.
Αντικείμενο της εν θέματι πράξης είναι η παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους.
Οι συμπληρωματικές ενέργειες – δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης σε 1000 άνεργους, είναι οι κάτωθι:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (1 συνεδρία ανά ωφελούμενο).
• Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους
Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένους σε θεματολογία που σχετίζεται με δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας. Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training).
180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
80 ώρες Πρακτική άσκηση
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
Αφορά τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των ενεργειών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η καταβολή των επιδομάτων θεωρίας και πρακτικής στους ωφελούμενους συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
H Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του Σχεδίου Διακήρυξης στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του ΠΤΑ/ΠΔΕ και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Παρακαλείται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, όπως προχωρήσει σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.eprocurement.gov.gr) στη θεματική ενότητα «Διαβουλεύσεις» (μοναδικός κωδικός 22DIAB000023131), έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΠΤΑ/ΠΔΕ θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Τεύχους Διακήρυξης.