Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας (υποέργο 2): «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (MIS 5150452) – άξονας προτεραιότητας 04: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», προϋπολογισμού €3.974.000,00 (η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης προσώπων ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 80500000-9, 79132000-8, 85312320-8.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
Τα δε κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 14 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 2021ΕΠ00110084.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (MIS 5150452), με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5764/09-12-2021 του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
• Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.: 23/03/2022
• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29/03/2022
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/03/2022 και ώρα 08:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 03/05/2022 και ώρα 14:00
• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
• Α/Α συστήματος: 154997

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό € 79.480,00 (εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Α’, Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ. 2613613670 και 2613613662.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Συνημμένα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ EE
ΕΕΕΣ