Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού € 111.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):75120000-3, 75131100-4.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς
από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
Τα δε κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ. αριθ.
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2022
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/01/2023 και ώρα 08:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/01/2023 και ώρα 14:00
• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26/01/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
• Α/Α συστήματος: 180698
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό € 1.800,00 (χιλίων οκτακοσίων ευρώ).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Α’, Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ. 2613613670 και 2613613662.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ
Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού