Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» προϋπολογισμού 355.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 85312320-8,
79311000-7, 79311100-8, 79311200-9, 80000000-4, 72000000-5, 79411100-9.
Η σύμβαση υποδιαιρείται τεχνικά σε τέσσερα (4) διακριτά τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Έρευνες πεδίου για την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΔΕ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με

 Υποέργο 1: «Έρευνες πεδίου για την αξιολόγηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας – Αποτύπωση προτάσεων για τα προγράμματα χρηματοδότησης και την συμβολή τους στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΠΔΕ», π/υ 75.000,00€ με ΦΠΑ
 Υποέργο 2: «Περιφερειακή Ανάπτυξη – Ανάλυση Ευαισθησίας και κινδύνου σε συνθήκες τριπλής κρίσης: υγειονομική, οικονομική, ενεργειακή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», π/υ 40.000,00€ με ΦΠΑ.
 Υποέργο 3: «Οι εξαγωγές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», π/υ 35.000,00€ με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Σύγχρονα εργαλεία συλλογής στοιχείων, ιεράρχησης, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων οικονομικής ανάπτυξης», προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 3: «Εξ’ αποστάσεως ανοικτή διαδικτυακή εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών», προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ 4: «Μελέτη Περίπτωσης: Οργανωτική και λειτουργική προσέγγιση και ανάλυση βιωσιμότητας των νέων χρήσεων του πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου», προϋπολογισμού 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα για ένα ή περισσότερα τμήματα του έργου και διακριτά για κάθε τμήμα. Οι όροι που διέπουν την ανάθεση είναι κοινοί για όλα τα τμήματα και τα κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόζονται μεμονωμένα για κάθε διακριτό τμήμα της σύμβασης.
Η σύμβαση για κάθε Τμήμα της διακήρυξης θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, μεμονωμένα για κάθε διακριτό τμήμα του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.
Τα δε κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Τμήμα 1: έως 24 μήνες (ειδικότερα: υποέργο 1 έως 24 μήνες, υποέργο 2 έως 4 μήνες, υποέργο
3 έως 6 μήνες) από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
Τμήμα 2: έως 8 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
Τμήμα 3: έως 10 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
Τμήμα 4: έως 4 μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
• Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.: 31/03/2023
• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07/04/2023
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/04/2023 και ώρα 08:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/05/2023 και ώρα 14:00
• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ.
• Α/Α συστήματος: 189232
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού κάθε τμήματος χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος. Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Α’, Τμήμα
Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ. 2613613670 και 2613613662.

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από την επίσημη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ
Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ