Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την υπηρεσία: Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιοδιαγωνισμό, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία:
«Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της πράξης: «Μηχανισμός Στήριξης πιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» (MIS 5063783) – άξονας προτεραιότητας 01: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», προϋπολογισμού €6.121.260,00  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 4.936.500,00 + Φ.Π.Α.: € 1.184.760,00), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Νόμου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεεων (CPV): 79300000-7,79400000-8.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 56902/215/19.5.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1924/τ.Β’/02-06-2017) και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.

• Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 04/12/2020
• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07/12/2020 και ώρα 08:00 π.μ.
• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/01/2021 και ώρα 13:00
• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13/01/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
• Α/Α συστήματος: 102080

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Α’, Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών, τηλ. 2613613670 και 2613613662.

Συννημμένα:

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μ.Σ.Ε.

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μ.Σ.Ε.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΣΕ ΣΕ Ε.Ε

4 ΕΕΕΣ Μ.Σ.Ε. (pdf)