Διεθνές Εργαστήριο

“Ρωμαϊκή ταυτότητα και πολιτισμός έναντι μιας ενεργής Ευρωπαϊκής υπηκοότητας”

Βρυξέλλες, 29-31 Ιανουαρίου 2008

Πληροφορίες