Διευκρίνιση επί της υπ.αριθ.1435 επαναληπτικής ανακοίνωσης για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Διευκρινίζεται οτι οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την υπ. αριθ. 1435/22-4-2019 επαναληπτική ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΤΑ/ΠΔΕ  θα πρέπει να αναφέρονται στο διάστημα των 10 μηνών που αφορά η πρόσκληση.

Η δυνατότητα παράτασης για ένα μήνα που προβλέπεται στην ανακοίνωση θα εξαρτηθεί από την διαθέσιμη πίστωση και την προσφορά του αναδόχου αναγωγικά.