Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό του έργου MEDCYCLETOUR

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων για την διακήρυξη του έργου MEDCYCLETOUR με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC004366512, διευκρινίζονται τα εξής:

α) ως αριθμός της διακήρυξης στον φάκελο της προσφοράς (και στην εγγυητική συμμετοχής) μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο ανωτέρω αριθμός (ΑΔΑΜ 19PROC004366512) είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης (242/23-1-2019).

β) Η ελάχιστη απαίτηση υλοποίησης αντίστοιχων έργων απαιτεί την ανάπτυξη μιας τουλάχιστον ιστοσελίδας και μιας τουλάχιστον εφαρμογής για φορητές συσκευές (αποτελώντας 1 ζεύγος). Ομοίως κατά την βαθμολόγηση του κριτηρίου Κ1 θα μετρήσει το ζεύγος ιστοσελίδων και εφαρμογών για φορητές συσκευές (π.χ. 5 ιστοσελίδες και 3 εφαρμογές για φορητές συσκευές προσμετρούνται ως 3 ζεύγη).

γ) επισυνάπτεται στον ακόλουθο σύνδεσμο το ΤΕΥΔ της διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή.