Επανάληψη πρόχειρου διαγωνισμού καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Με την υπ. αριθ. 1590/28-6-2013 απόφαση προέδρου του ΠΤΑ-ΠΔΕ αποφασίσθηκε η επανάληψη της διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού (υπ’αριθμό 1408/10-06-2013 Απόφαση Διακήρυξης, ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡΕΒ-ΨΙΠ) για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Οδό Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 32 και Αμερικής λόγω έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την 11η Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής στις 12 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00.