Η 2η συνάντηση του Έργου e-PRODAT στην l’Aquila

Στα πλαίσια του Έργου e-PRODAT, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός διαδικτυακού παρατηρητηρίου βέλτιστων πρακτικών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προστασίας δεδομένων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος INTERREG IIIC, πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης στην l’Aquila (Περιφέρεια Abruzzo, Ιταλία). Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης απέσπασαν τα εύσημα της Επιτροπής για το έργο που παρήχθη στο πρώτο εξάμηνο του προγράμματος.

Στη συνάντηση της l’Aquila, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου e-PRODAT ενέκρινε την έκθεση πεπραγμένων του πρώτου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου του ερωτηματολογίου για την Προστασία Δεδομένων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους συμμετέχοντες Δήμους και Περιφέρειες, καθώς επίσης και του διαδικτυακού τόπου www.eprodat.org. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης απέσπασαν ευμενή σχόλια από τον lead partner (Data Protection Agency of Madrid) για την συνέπεια που επέδειξαν τόσο στην πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του Έργου όσο και στην οικονομική διαχείριση αυτού.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε αποφάσεις για τις δραστηριότητες του επόμενου εξαμήνου, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την προετοιμασία αξιολόγησης Προστασίας Δεδομένων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Ευρωπαϊκές Πόλεις και Περιφέρειες, η οποία θα διανεμηθεί σε όλους τους εταίρους του έργου και θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας αρχικής «λίστας» βέλτιστων πρακτικών που θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη λειτουργία του μελλοντικού «Παρατηρητηρίου Βέλτιστων Πρακτικών σε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Προστασία Δεδομένων». Συγκεκριμένα, για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών προτάθηκε ο διαχωρισμός της Ευρώπης σε τέσσερις (4) ζώνες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ΤΕΔΚ Νομού Καβάλας θα έχουν την ευθύνη για τη ζώνη 3 (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία).

Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε το πλάνο εργασίας για τη δημιουργία υλικού επικοινωνίας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου.

Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην Μπολόνια της Ιταλίας στις 10 Φεβρουαρίου 2006.