Κοινοτική Συνεργασία (Ιταλία)

Η εταιρία Collabora Engineering Spa διερευνά το ενδεχόμενο συνεργασίας στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της Γ.Δ. Περιβάλλοντος στον τομέα της Κοινοτικής συνεργασίας όσον αφορά στην αστική προστασία. Το πρόγραμμα θα ηγηθεί η περιφέρεια του Abruzzo, της Ιταλίας και οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι Περιφερειακές ή/και τοπικές αρχές.
Προθεσμία: 31η Ιουλίου 2005

Σχετικά Έγγραφα

Η πρόσκληση μπορεί να βρεθεί στο:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
LexUriServ/site/en/oj/2005/
c_125/c_12520050524en001600
16.pdf

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε: Mr. Liviantoni Marco, Tηλ.: +32 2 2357310, Κινητό: +32 472 982125