Παροχή διευκρίνησης επί της διακήρυξης 23PROC012452600 2023-04-06: “Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

Διευκρινίζεται ότι στην περιγραφή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό: 189232 της ανωτέρω διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται στη παράγραφο 2.2.5:
“ Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 2022), μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος σύμβασης για το οποίο υποβάλουν προσφορά. ”

αντί του ορθού που είναι :

“ Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος σύμβασης για το οποίο υποβάλουν προσφορά. ”

Το παραπάνω διατυπώνεται και αναλύεται ορθά παρακάτω και στην υποπαράγραφο Β.3 της παραγράφου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα:
«Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2019, 2020, 2021.»