Παροχή διευκρινήσεων για την υπ. αριθ. 2429/24-10-2017 προκήρυξη

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 2429/24-10-2017 προκήρυξης του ΠΤΑ-ΠΔΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου RUR@L SMEs διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.Η αναφορά στο Παράρτημα Γ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» με χρόνο ισχύος της προσφοράς 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού αποτελεί υπόδειγμα και όχι χρόνο ισχύος ο οποίος είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης όπως ρητά αναφέρεται στη παραπάνω διακήρυξη.

2.Στη 1η περίπτωση του άρθρου 10 (ομάδα υπηρεσιών Α & Β) δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 8 δύο φορές αλλά μια, ωστόσο στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι διακριτή η παρουσίαση της ομάδας Α & Β.