Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ. αρ. 1259 προκήρυξης του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 1259/2-6-2015 προκήρυξης του ΠΤΑ-ΠΔΕ.