ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Γενικά

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εφεξής καλούμενο και ως «ΠΤΑ/ΠΔΕ» ή ως «Ταμείο») θέτει ως πρώτιστο μέλημά του την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας του, επιδιώκοντας να τηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα ασφαλή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο μας έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), καθώς και τον ελληνικό Νόμο 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Ταμείου μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων ενδεχομένως παρέχετε οι ίδιοι μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή λόγω της αλληλεπίδρασής της με άλλους ιστότοπους.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών Ιστοσελίδας θα πρέπει να αναγνωσθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να παρέχουμε όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους μας.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της Πολιτικής του ΠΤΑ/ΠΔΕ, έτσι ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, με ποιον τρόπο προβαίνουμε στην επεξεργασία τους, καθώς και τον λόγο για τον οποίο προβαίνουμε στις παραπάνω ενέργειες.

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

To ΠΤΑ/ΠΔΕ ασχολείται με τη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να θέσουν τα ερωτήματα και τα μηνύματά τους εν γένει.

Το Ταμείο μας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

 

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ταμείο μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, τους μετόχους και τους μερισματούχους του διαμέσου της ιστοσελίδας του.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας.

Με την αποστολή μηνύματος, λαμβάνουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και το ονοματεπώνυμό σας.

 

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με στόχο να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα, Επώνυμο, e-mail Επικοινωνία μαζί σας, απάντηση σε ερώτημά σας κατόπιν αποστολής email εκ μέρους σας ή συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)
Πληροφορίες συσκευής, όπως γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ cookies από τον επισκέπτη  (Άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ)
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, , το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).

 

Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΤΑ/ΠΔΕ  (Άρθρο 6 παρ. 1στ’ ΓΚΠΔ)

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ / ΑΠΟΔΟΧΗ cookies από τον επισκέπτη  (Άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ)

 

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και τη συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, επικοινωνώντας με το Ταμείο μας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τρίτους υπεργολάβους-αποδέκτες για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας όπως:

 • Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστοσελίδων που συντελούν στην σωστή λειτουργία του ΠΤΑ/ΠΔΕ,
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να αποκτήσουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΠΤΑ/ΠΔΕ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, με σκοπό την καταγραφή και την αποθήκευση των στοιχείων σας, καθώς και την επικοινωνία μαζί σας.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Ταμείο μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας του σε περίπτωση υποβολής αιτήματος μέσω email, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.  Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

 

 

Προστασία των ανηλίκων

Ανήλικοι χρήστες που εισέρχονται στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν αυτοβούλως την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, το ΠΤΑ/ΠΔΕ δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ,
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

 

To ΠΤΑ/ΠΔΕ θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με τα δεδομένα σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο τηλέφωνο: 2613613635

Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας έχει ορισθεί η Εταιρεία «ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΜΑΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο 210-6819236, είτε μέσω e-mail στο dpo@ptapde.gr

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, το Ταμείο μας ενδέχεται να χρεώσει ένα ποσό προκειμένου να καλύψει το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτει. Το Ταμείο μας θα σας ενημερώνει για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα αναμένει την επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή του αναφερόμενου ποσού.

 

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της,
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλή πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων,

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου παρουσιάζει εξ ορισμού αδυναμίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, το Ταμείο μας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

 

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εσωτερικά. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο το Ταμείο μας διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) αποτελεί την ελληνική εποπτική αρχή, η οποία εδρεύει επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-6475600 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr