Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για το έργο EPA

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ ανακοινώνει την προκήρυξη του υπ. αριθ. 2109/11-9-2015 πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Environmental Park” – Πακέτο Εργασίας 4», Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013” με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (36.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα στις 30-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια.

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29-9-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. στην ανωτέρω έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις εταιρειών και κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που τηρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο σύνδεσμο και στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Η διάρκεια του σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έργου ΕΡΑ, δηλαδή ως τις 30 Νοεμβρίου 2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου EPA θα παρατείνεται και η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, χωρίς επιπλέον τίμημα.

 

Τόπος παραλαβής των παραδοτέων ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ-ΠΔΕ, Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα).