ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006

Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να εκδηλώσουν, εντός 7 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την σύναψη σύμβασης έργου για τις παρακάτω ειδικότητες:

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στα πλαίσια του έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής των Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς» Μέτρο 8.1 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 και ύστερα από την 1η απόφαση της 2ης  έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26/02/09 και τις υποδείξεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να εκδηλώσουν, εντός 7 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευόμενο από Προσφορά για την σύναψη σύμβασης έργου για τις παρακάτω ειδικότητες:

1.Δικηγόρος για τη νομική υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.

2.Ορκωτός λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, υποβολή οικονομικού απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων Δ.Σ. στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.

3.Λογιστής- Φοροτεχνικός για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης (ταμείο/μισθοδοσία/θέματα προσωπικού) καθώς και τη λογιστική παρακολούθηση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.

4.Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων που έχει στη διάθεσή του ο Φορέας Διαχείρισης.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.