ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως συμμετέχοντας φορέας στην υλοποίηση του προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC, και σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 123/12-1-09 απόφαση του Προέδρου του, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων μεταφοράς και υλοποίησης μίας καλής πρακτικής η οποία να αφορά την προώθηση της και-νοτομίας στην επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσεων (action plan) στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά και επακριβώς ο τρόπος, οι απαραίτητες ενέργειες και η μεθοδολογία μεταφοράς και υλοποίησης μίας καλής πρακτικής προώθησης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα από το Πρόγραμμα RAPIDE/INTERREG IVC καθώς και η ενσωμάτωσής της σε αντίστοιχο Θεματικό Πεδίο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013. Το Σχέδιο Δράσεων (Action Plan) είναι ένα στρατηγικό κείμενο το οποίο περιγράφει επακρι-βώς τον τρόπο με τον οποίο η καλή πρακτική η οποία θα έχει επιλεχθεί από το πρόγραμμα RAPIDE/INTERREG IVC θα υλοποιηθεί με από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013.

Ιδιαίτερα ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει το Σχέδιο Δράσεων το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες κατ΄ ελάχιστον για τα ακόλουθα :

1.1 Εκτενής ανάλυση και παρουσίαση όλων των καλών πρακτικών που παρουσιάσθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC.

1.2 Εκτενής ανάλυση της καλής πρακτικής η οποία θα υλοποιηθεί από το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 και η οποία θα προέλθει από την υλοποίηση του προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC. Η ανάλυση θα περιλαμβάνει παρουσίαση της ή των μεθοδολογιών, των απαραίτητων διαδικασιών, τεχνικών και ιδιαιτεροτήτων που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της καλής πρακτικής από το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο, τις διατάξεις, τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013.

1.3 Προσδιορισμός και εκτενής ανάλυση των εταίρων , των δυνητικά δικαιούχων καθώς και των ρόλων που θα έχουν στην υλοποίηση της καλής πρακτικής από το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 και των αποτελεσμάτων.

1.4 Αναλυτική αναφορά των ενεργειών και βημάτων υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επιτυχή εφαρμογή του.

1.5 Εύρεση και ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων του στρατηγικού σχεδίου μέσω της υιοθέ-τησης σχετικών δεικτών υλοποίησης. Η ποσοτικοποίηση θα περιλαμβάνει τον ορισμό των δεικτών, τις τιμές αναφοράς (βάσης) και τους στόχους σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι δείκτες θα πρέπει να είναι σε πλήρη εφαρμογή και αντιστοιχία με τους δείκτες του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 για τα αντίστοιχα Θεματικά Πεδία (Προτεραιότητες).

Επίσης ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει την απαραίτητη υποβοήθηση στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος (ΠΤΑ/ΠΔΕ), όσον αφορά στη διοργάνωση και υλοποίηση της 2ης συνά-ντησης εργασίας – διημερίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 12 και 13 Φε-βρουαρίου 2009 καθώς επίσης και γενικότερες υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποί-ησης του Προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν αυξημένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα – Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου τα ακόλουθα παραδοτέα: 1) 1ο Παραδοτέο – αρχική έκδοση του Σχεδίου Δράσεων μέχρι την 30/09/2009 σύμ-φωνα με τα μέχρι τότε δεδομένα υλοποίησης του προγράμματος RAPIDE/INTERREG IVC 2) 2ο Παραδοτέο – 2η αναθεωρημένη έκδοση του Σχεδίου Δράσεων μέχρι την 31/5/2010, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από όλες τις συναντήσεις του προγράμμα-τος και παρουσιάσθηκαν στους εταίρους (peer reviews). 3) 3ο Παραδοτέο – Τελική Έκδοση του Σχεδίου Δράσεων στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το τεύχος προκήρυξης, μέχρι την 30/8/2010. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την υποβολή της τελικής έκθεσης από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Πα-ραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παρα-λαβής Έργου.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/08/2010. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται με χρήση δικής του υλικοτεχνικής υποδο-μής.

5. ΤΙΜΗΜΑ Το εκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€28.000,00), συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΠΤΑ/ΠΔΕ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά :

• Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται μετά από την παραλαβή κάθε παραδοτέου, από την Επι-τροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του αναδόχου και θα καταβάλλεται σε ι-σόποσες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των παραδοτέων.

7. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγ-γράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 30 Ιανουαρίου 2009, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RAPIDE/INTERREG IVC» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-θύνεστε εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 2610-461675 (κ. Νίκο Θωμόπουλο) και 2610-465811 (κ. Χρήστο Τζομάκα).