Πρόγραμμα για την Συντονισμένη Κινητικότητα

Το Νομαρχιακό Συμμβούλιο του Lancashire επιθυμεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα που
θα καταδείξει την αποδοτική χρήση της ενέργειας με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών δυνατότητας πρόσβασης.

Καταληκτική ημερομηνία : Μάρτιος 2008

Επικοινωνία

www.lancashire.gov.uk

Περιγραφή Πρότασης