Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση – Πρόγραμμα Comenius

Σουηδικά σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης (ηλικίας έως 6 ετών) αναζητούν εταίρους από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν προγράμματα για τη Δια Βίου
Εκπαίδευση.

Επικοινωνία 

Περιγραφή Πρότασης 1
 
Περιγραφή Πρότασης 2

Περιγραφή Πρότασης 3

Αίτηση