Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων ΠΔΕ στο ΠΤΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. 4 Απόφ. της 1/2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπαση τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Οι αποσπάσεις γίνονται για χρονικό διάστημα έως δυο έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα.

Παρακαλούνται οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων να υποβληθούν στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (υπόψη κας Παπαχριστοπούλου) έως 8 Μαρτίου 2013.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΠΕ Οικονομικού, με εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων μηχανογραφημένης λογιστικής για την στελέχωση  του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • ΤΕ Οικονομικής κατεύθυνσης, με εμπειρία στην διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων για τη στελέχωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων,
  • ΠΕ Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα διοίκησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων
  • ΠΕ Διοικητικού, με εμπειρία σε θέματα υπηρεσιακής κατάσταση και ανάπτυξης προσωπικού για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.