Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου GPWIND

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για το έργο “GP WIND: Good practice in reconciling offshore and onshore wind energy with environmental ob-jectives” του Προγράμματος Intelligent Energy Europe και με αντικείμενο την “παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη δημιουργία του ελληνικού περιεχομένου για τον Οδηγό Ορθών Πρακτικών και την Εργαλειοθήκη του έργου GP WIND/IEE”.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.