Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου INCOMPASS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “διοργάνωση εκδήλωσης Study Visit (Μελέτη Επίσκεψης)” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της συνιστώσας 3 (component 3) του Έργου InCompass – INTERREG IVC, ως εξής:

  • Υπηρεσίες προετοιμασίας – επιμέλειας – έκδοσης – εκτύπωσης υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού,
  • Υπηρεσίες εστίασης,
  • Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης,
  • Υπηρεσίες μετάφρασης-διερμηνείας.

Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 6.000,00€ (έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ & όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Δευτέρα, 13-05-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.