Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου INCOMPASS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) σύναψης σύμβασης έργου για τη σύνταξη αναφορών στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου InCompass – INTERREG IVC, συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 6.500,00€ (έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% & όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Τρίτη, 25-06-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.