Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει :

Υποέργο Α.

Α.1. Τον σχεδιασμό (design) του Οδηγού Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (INNOREF Guidelenes – How to manage European Projects) 66 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), με τέσσερα διακριτά παραρτήματα με την ονομασία PSC ACTIVITY REPORT (ένα για κάθε συμβαλλόμενη Περιφέρεια, ήτοι Δυτική Ελλάδα, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Hranicko), 24σελίδων έκαστο, , (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), απάντων στην αγγλική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 12η Σεπτεμβρίου 2007.

Α.2. Τον σχεδιασμό (design) του ίδιου ως άνω Οδηγού Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (INNOREF Guidelenes – How to manage European Projects) 66 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων) με ένα διακριτό παράρτημα με την ονομασία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα, 24 σελίδων, (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 12η Σεπτεμβρίου 2007.

Υποέργο Β. Την εκτύπωση α) διακοσίων (200) αντιτύπων του Οδηγού Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (INNOREF Guidelenes – How to manage European Projects) 66 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), με τέσσερα διακριτά παραρτήματα, με την ονομασία PSC ACTIVITY REPORT (ένα για κάθε συμβαλλόμενη Περιφέρεια, ήτοι Δυτική Ελλάδα, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Hranicko), 24σελίδων έκαστο, (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), στην αγγλική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 26η Σεπτεμβρίου 2007 και β) τριακοσίων (300) αντιτύπων του ίδιου ως άνω Οδηγού Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (INNOREF Guidelenes – How to manage European Projects) 66 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), με ένα διακριτό παράρτημα με την ονομασία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 24σελίδων, (συμπεριλαμβανομένων των εξωφύλλων), μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 26η Σεπτεμβρίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INNOREF/INTERREG IIIC East, στην ιστοσελίδα http://www.innoref.net.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο εντός 10 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος INNOREF στο Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28, 1ος όροφος), υπόψη κ. Παναγιώτας Μητροπούλου ή κ. Δημητρίου Πάμου (τηλ. 2610-465859 και 2610-465860).