Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει :

Υποέργο Α. 1. Την μελέτη – σχεδιασμό ενός Φυλλαδίου (Compendium) 24 σελίδων στην αγγλική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 4η Μαΐου 2007. 2. Την μελέτη – σχεδιασμό του ίδιου ως άνω Φυλλαδίου (Compendium) 24 σελίδων, μεταφρασμένο από την Αναθέτουσα Αρχή, στην ελληνική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 6η Ιουλίου 2007.

Υποέργο Β. Την εκτύπωση α) πεντακοσίων (500) αντιτύπων του ως άνω 24σέλιδου φυλλαδίου (Compendium), μεγέθους Α4 κλειστό, με εκτύπωση τετραχρωμίας, 2 όψεων στην αγγλική γλώσσα με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 21η Μαΐου 2007 και β) οκτακοσίων (800) αντιτύπων του ως άνω 24σέλιδου φυλλαδίου (Compendium), μεγέθους Α4 κλειστό, με εκτύπωση τετραχρωμίας, 2 όψεων στην ελληνική γλώσσα, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 20η Ιουλίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INNOREF/INTERREG IIIC East, στην ιστοσελίδα http://www.innoref.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 10-4-2007 στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος INNOREF στο Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Μητροπούλου Παναγιώτας (τηλ. 2610-465859).