Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες του ΠΤΑ/ΠΔΕ για το έτος 2021,
συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31/3/2021.

Δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πρόσκληση Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης και το παράρτημα της οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α