Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό του χώρου εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του ΠΤΑ ΠΔΕ, για χρονικό διάστημα οκτώ έως δέκα μηνών.

Ειδικότερα, οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

– Καθαρισμός τεσσάρων ορόφων

– Καθαρισμός τουαλετών

– Καθαρισμός γραφείων

– Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 

– Καθαρισμός δαπέδων

– Καθαρισμός υαλοστασίου (εσωτερικού),

συνολικού εμβαδού περίπου 657 τ.μ.

Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η μόνιμη παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον καθαριστριών ανά ημέρα. Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή Προμηθειών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, ΤΚ-26442 Πάτρα, μέχρι την 26η Μαΐου 2008.