Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως συμμετέχοντας φορέας στην υλοποίηση της Οριζόντιας Δράσης 5 «ΦΑΝΟΣ» του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για την εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας Ολοκληρωμένου Δικτύου Καινοτομίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στο ανωτέρω επιχειρηματικό σχέδιο θα καταγραφούν:
o Η υφιστάμενη κατάσταση, όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση του Δικτύου και των πιλοτικών έργων και οι δυνατότητες ανάπτυξής του (action plan)
o Οι διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και οδηγίες προς τα κράτη – μέλη, σχετικά με την χρηματοδότηση της Καινοτομίας
o Οι εγχώριες εξελίξεις και κυρίως οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες (Τεχνοβλαστοί κλπ.)
o Η «στάθμη τεχνικής», όπως παρουσιάζεται από υλοποίηση παρεμφερών έργων στο εξωτερικό, σχετικά με την χρηματοδότηση της καινοτομίας
o Η δυνατότητα χρεώσεως για κάποιες επιλεγμένες υπηρεσίες (π.χ. πώληση μελετών)
o Το απαιτούμενο κόστος για την συντήρηση του συστήματος
o Οι οικονομικές δυνατότητες των φορέων του έργου
o Σχέδιο οικονομικής εκμεταλλεύσεως των αποτελεσμάτων και πρόγραμμα εκτιμωμένων ταμειακών ροών.

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερή περιγραφή και τεκμηρίωση της ικανότητας και της εμπειρίας των υποψηφίων Αναδόχων στην εκπόνηση παρόμοιων Σχεδίων.

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 1 Ιουλίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (η-μιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΠΚ-ΔΕ» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 2610-465810 (κ. Στέφανο Μίχο) και 2610-465811 (κ. Χρήστο Τζομάκα), ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α.. Επίσης, χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίση-μη ιστοσελίδα του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας www.innopolewest.gr .