Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 877 / 2.2.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την παροχή εξωτερικής επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (process management) στα πλαίσια του Έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα με τον Διαχειριστή του προγράμματος και την ομάδα του έργου και θα πρέπει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

• Επιστημονικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου καθώς και στην εσωτερική αξιολόγηση στις διάφορες φάσεις του έργου.

Ειδικότερα, οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Προφίλ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου

3. Τεκμηρίωση της εμπειρίας από παρόμοιες υπηρεσίες.

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία που θα τεκμηριώνουν την εμπειρία των ενδιαφερομένων. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Η προϋπολογισθείσα αξία του ανωτέρω έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 16 Φεβρουαρίου 2009, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ESF6-CIA/INTERREG IVC» μέχρι τις 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465830 κα Ισμήνη Στεφανοπούλου και 2610-465859 κα. Παναγιώτα Μητροπούλου (εργάσιμες ώρες και ημέρες). Όλες οι υποψηφιότητες θα ακολουθήσουν την διαδικασία επιλογής από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.