Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, Α.Φ.Μ. 090208378, Α΄ ΔΟΥ Πατρών, τηλ. 2610 465800), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Σπύρο Σπυρίδωνα, Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου “I3E: Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking”, χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IV – SEE,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες υλοποίησης των Δράσεων 1.1 και 2.1 (WP1 & WP2: Purchasing of Equipment) του έργου I3E/ INTERREG IV-SEE.

Η προϋπολογισθείσα αξία του έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί στην ανάθεση του πιο κάτω περιγραφόμενου έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Ι3Ε INTERREG IV – SEE.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.