Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Σπυρίδωνα, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 20.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την πληρέστερη προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό 2759 /13-04-2009 Απόφασης του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες στην αναγκαία εκτέλεση δραστηριοτήτων διάδοσης του Έργου PRoMPt “Proactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it” – INTERREG IVC και ειδικότερα τα παρακάτω:
Αναλυτικά το κείμενο εδώ: