Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, Α.Φ.Μ. 090208378, Α΄ ΔΟΥ Πατρών, τηλ. 2610 465800), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ Σπύρο Σπυρίδωνα, Γενικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου “I3E: Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking”, χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IV – SEE, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες υλοποίησης των Δράσεων 4.1, 4.2 & 4.3 (WP4 Methodology Guideline for Innovation Elaboration) του έργου Ι3Ε INTERREG IV – SEE.

Η προϋπολογισθείσα αξία του έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ: