Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 9147/  18.12.2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση της Θεματικής Διημε-ρίδας (Thematic Seminars) που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2010 στα πλαίσια του έργου ESF6-CIA / INTERREG IVC. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου – θα πρέπει να συνεργάζεται ά-μεσα με τον Διαχειριστή του προγράμματος και την ομάδα του έργου με σκοπό:

Tη διοργάνωση της θεματικής διημερίδας (Thematic Seminars) που θα διεξαχθεί στις 18 & 19 Ιανουαρίου 2010 στην Πάτρα.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ: