Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υ-λοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC, σύμφωνα με την υπ. 802/22.02.2010 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ,  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την σύνταξη σχεδίου δράσης (Action Plan) στα πλαίσια του έργου ESF6-CIA / INTERREG IVC.

Αναλυτικά το κείμενο εδώ: