Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες για τη νέα έκδοση Ανοικτής Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Marco Polo II 2008

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων 7 Απριλίου 2008